دانلود فیلم سخت زایی در گاو به علت گردش گوساله در رحم ; خارج کردن گوساله با کمک جک صورت می گیرد.
http://www.lordfa.com/wp-content/uploads/2013/01/aks_az_yek_gave_shaki.jpg
مشاهده و دانلود از ادامه مطلب