close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
قانون نسبت های معین

هــــــــــــدف
قانون نسبت های معین(به انگلیسی: law of definite proportions)‏ قانونی بنیادی در علم شیمی است که بیان می دارد:"در یک ترکیب شیمیایی خالص همیشه نسبت جرمی عناصر سازنده ثابت و مشخص است." به عنوان مثال مولکول آب که شامل 2 اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن است،همواره از نسبت 2 به 18 واحد جرمی از هیدروژن به اکسیژن…

قانون نسبت های معین

جمعه 22 دي 1391

قانون نسبت های معین(به انگلیسی: law of definite proportions)‏ قانونی بنیادی در علم شیمی است که بیان می دارد:"در یک ترکیب شیمیایی خالص همیشه نسبت جرمی عناصر سازنده ثابت و مشخص است."

به عنوان مثال مولکول آب که شامل 2 اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن است،همواره از نسبت 2 به 18 واحد جرمی از هیدروژن به اکسیژن تشکیل شده است.

حال برای درک این مطلب و روش حل موضوعات عددی این قانون به مثالهای زیر توجه کنید:

قانون نسبت های معین و کسر جرمی و درصد جرمی را برای ترکیبات زیر نشان میدهیم:

توجه: کسر جرمی(نسبت جرمی) به نسبت جرم هر یک از اتم ها به جرم کل ترکیب کسر جرمی آن اتم در ترکیب میگویند و درصد جرمی هم از ضرب کسر جرمی در صد محاسبه می شود.

    : H2O (الف

 2:1 :نسبت تعداد اتمها

نسبت تعداد اتم ها به این معنی اس که در هر ترکیب همیشه عناصر با نسبت معینی ترکیب می شوند که همانطور که مشاهده می کنید در آب نسب اتم هیدروژن به اکسیژن همیشه 2:1 است.

 

 

2÷18 = 0.111 =کسر جرمی  H<= جرم کل ترکیب ÷ جرم اتم =کسر جرمی

16÷18 = 0.889 =کسر جرمی O

 

 

= 0.111 × 100 = 11.1% درصد جرمی H<=100 × کسرجرمی = درصد جرمی

  0.889 × 100 = 88.9%=درصد جرمیO

 

نکته: همواره مجموع کسرهای جرمی یک ترکیب معادل یک و مجموع درصدهای جرمی یک ترکیب معادل صد میباشد.

CaCO3

1:1:3 :نسبت تعداد اتمها

 

 

40÷100= 0.4 =کسر جرمی Ca

12÷100= 0.12 =کسر جرمی C

 

48÷100= 0.48 =کسر جرمی O

 = 0.4 × 100 = 40%درصد جرمی Ca

 0.12 × 100 = 12%=درصد جرمیC

 0.48 × 100 = 48%=درصد جرمیO