close
دانلود فیلم
افزایش خصلت کووالانسی پیوند

هــــــــــــدف
عوامل موثر بر خصلت کووالانسی یک پیوند شیمیایی در مقایسه با خصلت یونی آن عبارتند از:-1 براي یک کاتیون مشخص، با افزایش اندازهي آنیون، خصلت کووالانسی…

قواعد فاجانس

جمعه 24 خرداد 1392

عوامل موثر بر خصلت کووالانسی یک پیوند شیمیایی در مقایسه با خصلت یونی آن عبارتند از:
-1 براي یک کاتیون مشخص، با افزایش اندازهي آنیون، خصلت کووالانسی پیوند افزایش مییابد.
LiF < LiCl < LiBr < LiI
افزایش خصلت کووالانسی پیوند
-2 براي یک آنیون مشخص، با کاهش اندازهي کاتیون، خصلت کووالانسی پیوند افزایش مییابد.
RbI < KI < NaI < LiI
SrCl٢ < CaCl٢ < MgCl٢ < BeCl٢
افزایش خصلت کووالانسی پیوند
-3 با افزایش بار الکتریکی هر یک از یونها، خصلت کووالانسی پیوند افزایش مییابد.
LiF < Li٢O < Li٣N
NaCl < MgCl٢ < MgS
افزایش خصلت کووالانسی پیوند
-4 در کاتیونها با آرایش الکترونی غیر از گاز نجیب، خصلت کووالانسی پیوند بیشتر است.
FeCl٣ > ScCl٣
* افزایش خصلت کووالانسی پیوند هم ارز با انحلال پذیري کمتر ماده در آب است.

ادامه مطلب