close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
افزایش خصلت کووالانسی پیوند

هــــــــــــدف
گروهی از دانشمندان مستقر در مرکز فناوری نانوی لندن و آزمایشگاه ملی میدان مغناطیسی بزرگ در فلوریدا، روش جدید و کارآتری برای کدگذاری اطلاعات کوانتومی در داخل سیل

قواعد فاجانس

جمعه 24 خرداد 1392

عوامل موثر بر خصلت کووالانسی یک پیوند شیمیایی در مقایسه با خصلت یونی آن عبارتند از:
-1 براي یک کاتیون مشخص، با افزایش اندازهي آنیون، خصلت کووالانسی پیوند افزایش مییابد.
LiF < LiCl < LiBr < LiI
افزایش خصلت کووالانسی پیوند
-2 براي یک آنیون مشخص، با کاهش اندازهي کاتیون، خصلت کووالانسی پیوند افزایش مییابد.
RbI < KI < NaI < LiI
SrCl٢ < CaCl٢ < MgCl٢ < BeCl٢
افزایش خصلت کووالانسی پیوند
-3 با افزایش بار الکتریکی هر یک از یونها، خصلت کووالانسی پیوند افزایش مییابد.
LiF < Li٢O < Li٣N
NaCl < MgCl٢ < MgS
افزایش خصلت کووالانسی پیوند
-4 در کاتیونها با آرایش الکترونی غیر از گاز نجیب، خصلت کووالانسی پیوند بیشتر است.
FeCl٣ > ScCl٣
* افزایش خصلت کووالانسی پیوند هم ارز با انحلال پذیري کمتر ماده در آب است.

ادامه مطلب