close
دانلود فیلم
محاسبه گرمای خنثی شدن اسید ها و باز ها

هــــــــــــدف
گروهی از دانشمندان مستقر در مرکز فناوری نانوی لندن و آزمایشگاه ملی میدان مغناطیسی بزرگ در فلوریدا، روش جدید و کارآتری برای کدگذاری اطلاعات کوانتومی در داخل سیل