کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی
http://axgig.com/images/58116562373062946527.gif